Specialist-Strategic--amp-Planning-Web

CERTIFIED DIGITAL MARKETING SPECIALIST – STRATEGY & PLANNING
คอร์สเรียนการตลาดออนไลน์ กับ IDM Council
ระดับ Specialist

หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นมากที่สุด ด้วย 9 หัวข้อหลัก
1. Introduction to Strategy & Planning
2. Tradition Communications
3. Digital Communications
4. Digital Channels
5. Marketing Automation
6. Budget and Resourcing
7. Big Data and Analytics
8. Digital Leadership
9. Strategy Formulation and Plan
***เรียนทุกวันเสาร์ ต่อเนื่อง 4.5 สัปดาห์ รวม 27 ชั่วโมง | 9.00 – 16.00 น.***

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ผู้ทำงาานเกี่ยวข้องกับการวางแผน
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจการทำงานของ Digital Marketing พื่อวางแผนใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแคมเปญออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้

เริ่มเรียน 12 พฤศจิกายน 2565

COURSE OUTLINE

12 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 12.00 น.

แนะนำหลักสูตร ทำความเข้าใจคอร์สในภาพรวม ขอบเขตการศึกษา วิธีการเรียนการสอน

เนื้อหาหลักสูตร

 1. The Strategy Methodology
 2. Key Digital Strategy Topics
 3. Adding Value to a Digital Strategy
 4. Improving a Digital Strategy

12 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 16.00 น.

องค์ประกอบของมาร์เก็ตติ้งแบบดั้งเดิม เครื่องมือต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้ ส่วนผสมพื้นฐานของมาร์เก็ตติ้ง สูตรสำเร็จต่างๆ การทำวิจัยทางการตลาด การเลือกใช้เครื่องมือ การวางแผนทางการตลาด ครีเอทีฟปพลนนิ่ง กลยุทธ์การใช้สื่อ เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Formulating a Marketing Strategy
 2. Integrating Different Assets into a Marketing Plan
 3. Conducting Market Research and Communications Planning
 4. Planning Creative and Media Strategy

19 พฤศจิกายน 2565  09.00 – 12.00 น.

ครอบคลุมเนื้อหาของผลประโยชน์และความท้าทายจากการใช้การสื่อสารทางการตลาด ตลอดจนการเลือกใช้ทรัพยากร เครื่องมือ Digital Marketing การบริหารทรัพยากร การวาง Budget ของแคมเปญการตลาดความสัมพันธ์ระหว่างการตลาด หารประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการกำหนดเป้าหมายและวัดผล

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Fundamentals of Digital Communications
 2. Planning a Digital Campaign
 3. Executing a Digital Campaign
 4. Analyzing a Digital Strategy

19 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 16.00 น.

ประมวลความท้าทายที่ Digital Marketer ะต้องเจอ ทั้งในแง่มุมของ Inbound และ Outbound Marketing ในแง่กลยุทธ์ทางการตลาด ทั้งคอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง SEO ลงลึกในรายละเอียดทั้ง Social Media และเว็บไซต์ การวัดค่าผลสำเร็จของแคมเปญ ในสื่อต่างๆ ทั้ง Paid marketing และ Organic Marketing รวมถึงการ Optimization

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Channel Planning
 2. Inbound Channels: Social and Content
 3. Inbound Channels: Search Engine Marketing
 4. Inbound Channels: Email, Affiliate, and Automation
 5. Outbound Channels: Display and Video Advertising

26 พฤศจิกายน 2565 09.00 – 12.00 น.

ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ Automation ในองค์กร เช่นระบบปฏิบัติการต่างๆ ระบบการบริหารลูกค้า (CRM)ในทุกระยะของการเป็นลูกค้า ตั้งแต่สรรหา นำเข้าสู่ระบบ การจัดการ ฟูมฟักความสัมพันธ์ การใช้เครื่องมือเพื่อ Retargeting ตลอดจนนำดาต้าไปใช้เพื่อสร้างโปรดักส์หรือธุรกิจใหม่

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Key Concepts in Marketing Automation
 2. Managing and Nurturing Leads
 3. Generating and Communicating with Leads
 4. Analyzing and Optimizing Leads

26 พฤศจิกายน 2565 13.00 – 16.00 น.

ลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับการวาง Budget และการวางแผนใช้ทรัพยากร ตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน การแบ่งองค์ประกอบต่างๆ และการทำนายผลความสำเร็จ

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Planning a Digital Marketing Budget
 2. Setting a Digital Marketing Budget
 3. Applying a Digital Marketing Budget
 4. Recruiting and Training Digital Marketing Personnel

3 ธันวาคม 2565 9.00 – 12.00 น.

เกี่ยวข้องกับ Data Analytics ตัวแปรสำคัญของ Digital Marketing กับ Digital Strategy ตั้งแต่การเตรียมดาต้าเพื่อใช้งาน การนำไปใช้ ตลอดจนการใช้ Big Data และ Machine Learning, AI การใช้ Data เพื่อแสดงผลรายงานจากดาต้า และการปกป้องข้อมูล

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Preparing and Managing Data
 2. Collecting and Analyzing Data
 3. Storing and Visualizing Data
 4. Data-Driven Reporting

3 ธันวาคม 2565 13.00 – 16.00 น.

เสนอการคิดวิเคราะห์ในขอบเขตของการเป็นผู้นำในด้าน Digital Digital Stratgy และ digital transformation ดึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้าน Digital Marketing และเรียนรู้จากตัวอย่างที่น่าสนใจ ครอบคลุมถึงการนำ Digital Marketing มาใช้เพื่อเป็นผู้นำในตลาดตั้งแต่วางแผนจนถึงการชี้วัด ติดตามผล การรายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการแสดงถึง Digital Foot Print

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Fundamentals of Digital Leadership
 2. Becoming a Digital Leader
 3. Implementing a Global Digital Strategy
 4. Evaluating and Reporting on a Digital Strategy

10 ธันวาคม 2565 09.00 – 16.00 น.

ให้ความสำคัญกับการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในการขับเคลื่อนตลาด กิจกรรมที่น่าสนใจโดย Digital Marketing และกระบวนการเอาชนะคู่แข่ง การเข้าถึงความต้องการภายในและทักษะที่ต้องใช้ ระยะห่าง ตัวชี้วัด การใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ธุรกิจต่างๆ ที่เป็นสูตรสำเร็จ รวมถึงตัววัดผลและการใช้งาน

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Analyzing a Digital Strategy
 2. Documenting a Digital Strategy
 3. Implementing a Digital Strategy
 4. Reviewing the Effectiveness of a Digital Strategy

CLASS BENEFITS

 • สามารถนำ Key Strategy ไปใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • สร้างแผนการตลาดที่มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ด้วยตนเอง
 • สามารถวางแผน budget และกลยุทธ์ทางการตลาดิจิตอล รวมถึงบริหารทรัพยากรในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถเข้าใจกลไกการทำงานของกลยุทธ์ทางการตลาดในทุกช่องทาง เช่น social media and content marketing, search engine marketing and PPC
 • advertising, email and affiliate marketing, and display and video advertising
 • ใช้ Automation ในการจัดการองค์กรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ประยุกต์ใช้ Data Analytics และเลือกสรร Insight เพื่อขับเคลื่อนองค์กรด้วย Data รวมถึงรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง
 • นำความรู้ด้าน Digital Marketing มาใช้เพื่อนำเสนอความเป็นผู้นำด้าน Digital Marketing เพื่อเปลี่ยนองค์กรของคุณเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มตัว

รายละเอียด

 • รูปแบบการเรียน เลือกได้ว่าเรียนที่สถาบัน หรือ คอร์สสดแบบออนไลน์
 • เรียนทุกวันเสาร์ ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ รวม 15 ชั่วโมง | 9.00 – 16.00 น.
 • เริ่มเรียน วันที่ 12 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2565
 • ราคา 26,200 บาท จากปกติ 29,900 (รวม VAT) ผ่อน 0%  10 เดือน

ทำไมต้องเรียนกับ คอร์สเรียน Marketing Online กับ IDMCouncil

เรียนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Online Marketing

อาจารย์ที่สอนได้การรรับรองมาตรฐานความรู้
จากสถาบันระดับโลก ซึ่งปัจจุบันทำงาน
ทางด้านOnline Marketing
มีประสบการณ์ตรงพร้อมถ่ายทอด
ให้ผู้เข้าอบรมอย่างเต็มที่

ได้รับความรู้ที่ทันสมัยทางด้าน Internet Marketing

เนื่องจากวงการ Internet Marketing
มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่ใช้
ในการสอนได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
IDMCouncil  ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงหลั
กสูตรและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลา

เรียนกลุ่มย่อย เข้าใจง่าย เป็นกันเอง

คอร์สของ IDMCouncil ได้รับการออกแบบให้เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มย่อย Interactive Learning เน้นความเป็นกันเอง อธิบายเข้าใจง่าย เชื่อมโยงกันในแต่ละหัวข้อ ทำให้ผู้เข้าอบรม มีความใกล้ชิดกับผู้สอน สามารถโต้ตอบและสอบถามได้ตลอดเวลา

TESTIMONIALS

คอร์สเรียนอื่นๆ
เรามีคอร์สเรียนคุณภาพมากมาย ให้คุณเลือกคอร์สที่เหมาะสมกับคุณที่สุด

Digital Marketing Specialist

คอร์ส เรียน Social Media Marketing ทำการตลาดแบบมืออาชีพบน social media

ราคา: 26,200 (รวม VAT)

Certified Digital Marketing professional

เป็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการปูพื้นฐานทางด้านการตลาดดิจิตอล

ราคา:  26,200 (รวม VAT)

One Day Course

คอร์สระยะสั้นเพียง 1 วัน ที่จะทำให้คุณเรียนรู้หลักสูตรเฉพาะทางที่คุณต้องการ โดยมีคอร์สให้เลือกเรียนมากถึง 7 คอร์ส

ราคา : 6,955 (รวม VAT)

บทความที่น่าสนใจ

TikTok How To-Website-Banner
วิธีเล่น TikTok สูตรรวบรัด พร้อมเคล็ดลับเปิดการมองเห็นจากผู้เล่นติ๊กต๊อก ให้กับคอนเทนต์ของคุณ
สอนวิธีเล่น TikTok ฉบับรวบรัด เข้าใจวิธีการเล่นพร้อมเคล็ดลับทำอย่างไรให้คลิปติดหน้า Feed...
อ่านเพิ่มเติม